Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Hướng dẫn chung về Quest Job

Giới thiệu : 
Phe Angel : Select Job + New Set ( Your hero ) + 5 Bone Fallen = Charm Angel
Phe Demon Select Job + New Set ( Your hero ) + 5 Skull Zombie = Charm Demon
Demon Quest :
ACT 1 :
Quest 1 : Charm Demon Job Class +5 Skull Zombie + 1 Bone Zombie
Quest 2 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 2 Bone Zombie
Quest 3 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 3 Bone Zombie
Quest 4 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 4 Bone Zombie
Quest 5 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 5 Bone Zombie
Quest 6 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 5 Bone Zombie + Gem Stone 5
Quest 7 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 5 Bone Zombie + Brain of BigHead
Quest 8 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 5 Bone Zombie + 2 Brain of BigHead
Quest 9 : Charm Demon Job Class + 5 Skull Zombie + 5 Bone Zombie + 3 Brain of BigHead 
Quest 10 : Charm Demon Job Class + 5 Bone Zombie  + Trophy Bishiboss + 3 Brain of BigHead 
Quest 11 : Charm Demon Job Class + 5 Brain of BigHead + Trophy Blood Raven + Rune 01
Quest 12 :  Charm Demon Job Class + 5 Brain of BigHead + Gem Stone 6 + Rune 02
Quest 13:  Charm Demon Job Class + 5 Brain of BigHead + 5 Skull Zombie + Trophy Bone Break
Quest 14 : Charm Demon Job CLass+ Gem Stone 7 + Gem Stone 5 + 5 Brain of BigHead
Quest 15 : Charm Demon Job Class + Horn of GoatMan+ 5 Bone Zombie + 5 Brain of BigHead
Quest 16 : Charm Demon Job Class + 2 Horn of GoatMan+ 2 Bone Zombie + 2 Brain of BigHead
Quest 17 :  Charm Demon Job Class + 3 Horn of GoatMan+ 3 Bone Zombie + 3 Brain of BigHead
Quest 18 : Charm Demon Job Class + 4 Horn of GoatMan+ 4 Bone Zombie + 4 Brain of BigHead
Quest 19 : Charm Demon Job Class + 5 Horn of GoatMan+ 5 Brain of BigHead + 5 Bone Zombie
Quest 20 : Charm Demon Job Class + 5 Horn of GoatMan + 5 Brain of BigHead + Trophy Bone Break
Quest 21 : Charm Demon Job Class + 5 Bone Zombie + Trophy Cold Crow  + 5 Brain of BigHead 
Quest 22 : Charm Demon Job Class + 5 Horn of GoatMan+ Trophy The Countess + Trophy Pitspawn Fouldog + Trophy The Smith
Quest 23 : Charm Demon Job Class +  5 Horn of GoatMan+ Trophy Treehead WoodFist + Trophy Grisword + Trophy Ashe
Quest 24 : Charm Demon Job Class + 10 Skull Zombie + 2 Trophy Bone Break
Quest 25: Charm Demon Job Class + 4 Trophy Bishiboss + Ring Rare + Weapon rare + Armo Rare
Quest 26 : Charm Demon Job Class + 10 Brain of BigHead + 10 Bone Zombie + Amulet Rare
Quest 27 : Charm Demon Job Class + 5 Horn of GoatMan + Weapon Unique
Quest 28 : Charm Demon Job Class +  4 Trophy Blood Raven + 10 Horn of GoatMan + 3 Rune 03
Quest 29 : Charm Demon Job Class + Trophy Treehead WoodFist + Armo Unique
ACT 2 :
Quest 30 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Beetleburst
Quest 31 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Radament + Rune 06
Quest 32 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Leatheram + Rune 07
Quest 33 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Bloodwitch the Wild + Rune 08
Quest 34 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Coldworm the Burrower + Gem Stone 5
Quest 35 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Dark Elder + Gem Stone 5
Quest 36 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Fangskin + Gem Stone 5
Quest 37 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Fire Eye + Gem Stone 5
Quest 38 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy The Summoner + Gem Stone 5
Quest 39 : Charm Demon Job Class + 10 Poison of Snake + Trophy Acident Kaa the Souless + Gem Stone 5
ACT 3 :
Quest 40 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Web Mage the Burning + Gem Stone 6
Quest 41 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Geleb Flamefinger + Gem Stone 6
Quest 42 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Ismail Vilehand + Gem Stone 6
Quest 43 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Toorc Ice fist + Gem Stone 6
Quest 44: Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Bremm Spakfist + Gem Stone 6
Quest 45 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Maffer Dragonhand + Gem Stone 6
Quest 46 : Charm Demon Job Class + 10 Mask of Fetish + Trophy Wyand Voidfinger  Gem Stone 6
ACT 4:
Quest 47 : Charm Demon Job Class + 10 Light’s lost from Heaven + Trophy Grand Vizier of Chaos + Rune 10
Quest 48 : Charm Demon Job Class + 10 Light’s lost from Heaven + Trophy Infector of Souls + Rune 10
Quest 49 : Charm Demon Job Class + 10 Light’s lost from Heaven + Trophy Lord De Seis  + Rune 10
ACT 5 :
Quest 50 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Thresh Socket + Shining ice crystal + Rune 34 + Gem Stone 7
Quest 51 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Frozenstein + Poyaski's chip + Rune 35 + Gem Stone 7
Quest 52 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Bonesaw Breaker
The Foot + Rune 36 + Gem Stone 7
Quest 53 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Snapchip Shatter
The Disaster + Rune 37 + Gem Stone 7
Quest 54 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Pindleskin
Fire Gru + Rune 38 + Gem Stone 7
Quest 55 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Nihlathak
Secret Stone + Rune 39 + Gem Stone 7
Quest 56 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 1
Taiji stone + Rune 40 + Gem Stone 7
+ Quest 57 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 2
                   + The favor + Rune 41 + Gem Stone 7
Quest 58 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 3
Zhijianli + Rune 42 + Gem Stone 7
Quest 59 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 4
Revenge gem + Rune 43 + Gem Stone 7
Quest 60 : Charm Demon Job Class + 10 Stone in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 5
Exempt jewel + Rune 44 + Gem Stone 7

Angel Quest :
ACT 1 :
Quest 1 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 1 Fallen Stone
Quest 2 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 2 Fallen Stone
Quest 3 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 3 Fallen Stone
Quest 4 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 4 Fallen Stone
Quest 5 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 5 Fallen Stone
Quest 6 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 5 Fallen Stone + Gem Stone 5
Quest 7 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 5 Fallen Stone + Bag Magic of Shaman
Quest 8 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 5 Fallen Stone + 2 Bag Magic of Shaman
Quest 9 : Charm Angel Job Class+ 5 Bone Fallen+ 5 Fallen Stone + 3 Bag Magic of Shaman 
Quest 10 : Charm Angel Job Class+ 5 Fallen Stone  + Trophy Bishiboss + 3 Bag Magic of Shaman 
Quest 11 : Charm Angel Job Class+ 5 Bag Magic of Shaman + Trophy Blood Raven + Rune 01
Quest 12 :  Charm Angel Job Class+ 5 Bag Magic of Shaman + Flawed Class + Rune 02
Quest 13:  Charm Angel Job Class+ 5 Bag Magic of Shaman + 5 Bone Fallen+ Trophy Bone Break
Quest 14 : Charm Demon Job CLass+ Gem Stone 6 + Gem Stone 5 + 5 Bag Magic of Shaman
Quest 15 : Charm Angel Job Class+ Heat of Beast+ 5 Fallen Stone + 5 Bag Magic of Shaman
Quest 16 : Charm Angel Job Class+ 2 Heat of Beast+ 2 Fallen Stone + 2 Bag Magic of Shaman
Quest 17 :  Charm Angel Job Class+ 3 Heat of Beast+ 3 Fallen Stone + 3 Bag Magic of Shaman
Quest 18 : Charm Angel Job Class+ 4 Heat of Beast+ 4 Fallen Stone + 4 Bag Magic of Shaman
Quest 19 : Charm Angel Job Class+ 5 Heat of Beast+ 5 Bag Magic of Shaman + 5 Fallen Stone
Quest 20 : Charm Angel Job Class+ 5 Heat of Beast + 5 Bag Magic of Shaman + Trophy Bone Break
Quest 21 : Charm Angel Job Class+ 5 Fallen Stone + Trophy Cold Crow  + 5 Bag Magic of Shaman 
Quest 22 : Charm Angel Job Class+ 5 Heat of Beast+ Trophy The Countess + Trophy Pitspawn Fouldog + Trophy The Smith
Quest 23 : Charm Angel Job Class+  5 Heat of Beast+ Trophy Treehead WoodFist + Trophy Grisword + Trophy Ashe
Quest 24 : Charm Angel Job Class+ 10 Bone Fallen+ 2 Trophy Bone Break
Quest 25: Charm Angel Job Class+ 4 Trophy Bishiboss + Ring Rare + Weapon rare + Armo Rare
Quest 26 : Charm Angel Job Class+ 10 Bag Magic of Shaman + 10 Fallen Stone + Amulet Rare
Quest 27 : Charm Angel Job Class+ 5 Heat of Beast + Weapon Unique
Quest 28 : Charm Angel Job Class+  4 Trophy Blood Raven + 10 Heat of Beast + 3 Rune 03
Quest 29 : Charm Angel Job Class+ Trophy Treehead WoodFist + Armo Unique
ACT 2 :
Quest 30 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Beetleburst
Quest 31 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Radament + Rune 06
Quest 32 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Leatheram + Rune 07
Quest 33 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Bloodwitch the Wild + Rune 08
Quest 34 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Coldworm the Burrower + Gem Stone 5
Quest 35 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Dark Elder + Gem Stone 5
Quest 36 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Fangskin + Gem Stone 5
Quest 37 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Fire Eye + Gem Stone 5
Quest 38 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy The Summoner + Gem Stone 5
Quest 39 : Charm Angel Job Class+ 10  Lightning of Scarap+ Trophy Acident Kaa the Souless + Gem Stone 5
ACT 3 :
Quest 40 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Web Mage the Burning + Gem Stone 6
Quest 41 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Geleb Flamefinger + Gem Stone 6
Quest 42 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Ismail Vilehand + Gem Stone 6
Quest 43 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Toorc Ice fist + Gem Stone 6
Quest 44: Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Bremm Spakfist + Gem Stone 6
Quest 45 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Maffer Dragonhand + Gem Stone 6
Quest 46 : Charm Angel Job Class+ 10 Eye of Spider+ Trophy Wyand Voidfinger  + Gem Stone 6
ACT 4:
Quest 47 : Charm Angel Job Class+ 10 Skull in Hell+ Trophy Grand Vizier of Chaos + Rune 10
Quest 48 : Charm Angel Job Class+ 10 Skull in Hell+ Trophy Infector of Souls + Rune 10
Quest 49 : Charm Angel Job Class+ 10 Skull in Hell+ Trophy Lord De Seis  + Rune 10
ACT 5 :
Quest 50 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Thresh Socket + Shining ice crystal + Rune 34 + Gem Stone 7
Quest 51 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Frozenstein + Poyaski's chip + Rune 35 + Gem Stone 7
Quest 52 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Bonesaw Breaker
The Foot + Rune 36 + Gem Stone 7
Quest 53 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Snapchip Shatter
The Disaster + Rune 37 + Gem Stone 7
Quest 54 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Pindleskin
Fire Gru + Rune 38 + Gem Stone 7
Quest 55 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Nihlathak
Secret Stone + Rune 39 + Gem Stone 7
Quest 56 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 1
Taiji stone + Rune 40 + Gem Stone 7
                     Quest 57 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 2
                   + The favor + Rune 41 + Gem Stone 7
Quest 58 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 3
Zhijianli + Rune 42 + Gem Stone 7
Quest 59 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 4
Revenge gem + Rune 43 + Gem Stone 7
Quest 60 : Charm Angel Job Class+ 10 Snow in Arreat Plateau+ Trophy Ball Subject 5
Exempt jewel + Rune 44 + Gem Stone 7

7 nhận xét:

 1. Adm cho hỏi với cái áo Angle hoặc Demon đó sao có vậy!!!

  Trả lờiXóa
 2. Adm xem hộ cái Q 6 cần gem stone 5 với ạ k nâng lên lv 6 dc, mình đang kẹt act 1.thank

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tui cung zay nua ne. ko biết lm sao lun. hay là phải giết con bos cuối mới lên dc zay, ai biet chỉ t với

   Xóa
  2. Gem stone 5 1laf ghép từ từ lên, 2 là đi map bò sẽ rớt thẳng ra Gem stone 5 luôn

   Xóa
 3. game j ma ra danh con nhim hoai ko chet

  Trả lờiXóa
 4. Great mod! I've also made description of your mod in Russian, you may find ot here - https://geek-gaming.net/2020/09/17/diablo-2-minmax-3-mod-gid-po-prohozhdeniju/

  Would love to see new version of the MinMax mod!

  Trả lờiXóa